آموزش رنگ کردن- خوشگل سازی فنجونهای ساده

فنجون مشکیه سفالی بوداول چسب چوب زدم خشک ک شدچنددست دست رنگ اکرلیک زدم ک دیدم ترک برداشت نمیدونم چرادیدم نمیشه کاریش کردولی طلاهم نداشتم بالاک طلایی اکلیلی دخترم ترکهاروپوشوندموخیلی شیک شدوکریستال سرورنیک زدموضداب شدواستفاده میکنم اون ماگ هم باخمیرچینی ک خودم درست کردم واولینکارم باخمیربوددرست کردم ویکی دیگه ک دکوپاژه ک همه تون بلدین

۳ روز پیش رنگ کردن
image

image

image