کار با خمیر گل چینی😍 با رنگ روغن رنگ کردم💖 فک نکنم دیگه توضیحی لازم باشه🤗


۳ سال پیش خمیر چینی

#هنرمند #هنر #مینیاتوریست #مینیاتوری #سیب_مینیاتوری

۰ نفر پسندیده است