آموزش خانه داری شماره 2032

@hani_sweet__life این کتری قوری ننه مُرده پرازرسوب که میبینید(روم به دیوار🙈)براجهیزیه ام بود اون موقع ها خیلی کدبانونبودم😂😂 درحدی که انقدرسوب گرفت که دیگه بدم میومدتوش چایی بزارم😒☺️ چندسالی توانباری بودش چندوقت پیش تویه سریال ترکی دیدم خوشم اومدازش گفتم خوشگله ها😂😍رفتم اوردمش برای رسوبش کتری روپر از سرکه کردم بدون اضافه کردن آب وبهش جوش شیرین ونمک زدم و ده دقیقه جوشید😉 دخترا باورکنین یه ذره هم به زحمت نیفتادم تمام رسوبا تیکه تیکه اومدرو کتری🙈☺️😉 حتی بدون یک ذره سیم کشیدن تمیزو براق شد😪بیرونش هم با سرکه و با یه مقداردامستوس تمیزکردم فقط این روتوجه داشته باشین که به سرکه آب اضافه نکنین😉 شما چیکارمیکنین خونه تکونیاتون رو شروع کردین؟ . #خانه_داری_مامیدستسازه

۱۱ ماه پیش خانه داری