تل یلدایی

این پاپیون ها رو با نمد بصورت مستطیل بریدم و به شکل پاپیون وسطش رو دوختم.وپستشون با چسب حرارتی گیره یا تل چسبوندم و برای پسرونه ها کش انداختم.

image

۱ سال پیش نمدی

#نمدی #مامیدستسازه #تلنمدی #پاپیون #تلیلدایی

۰ نفر پسندیده است