آموزش سایر شماره 2322

‌ ورق بزنید . یک ایده .. یک پیشنهاد @mamidastsazeh اگر مشغول خانه تکانى هستید، ٣ جعبه آماده کنید و روى آنها برچسب بزنید. یکى از جعبه ها را جعبه دور ریختنى ها، جعبه دوم را جعبه تعمیر کردنى ها و جعبه سوم را جعبه بخشودنى ها نام گذارى کنید.تکلیف جعبه اول و دوم که معلوم هست. برای جعبه بخشودنى ها ببینید در سال گذشته چه وسایلى داشتید که استفاده نکردید؟ یا کلا چه چیزهایى را مایلید ببخشید؟ آنها را در این جعبه قرار دهید... نظر شما چیست؟ کانال مامی دستسازه ✅ @mamidastsazeh

۳ سال پیش سایر
image

image

image

image

image

image

image

image

image

image