تبدیل کوزه قدیمی به گلدان سال نو

ابتدایک کوزه ویاظرفی که درمنزل بلااستفاده مانده آورده و بااستفاده ازطرح موردنظرکه میتواندازگوگل باشدکپی گرفته (یادرمنزل خودتون بکشیدکه من خودم کشیدم)بهتراست قبل ازشروع کارسطح کارراسمباده بکشیدکه جای خالی روی سفال نماند سپس کاغذکاربن بهتراست مشکی یاسبزویاقرمزباشدآورده وقسمت رنگی راروی سفال بچسبانیدیعنی قسمت کمرنگ روبه خودتان باشدسپس طرح موردنظرراروی کاربن گذاشته وبامدادبکشیدتاطرح روی سفال منتقل شودکاغذراحرکت نداده زیراباعث میشودطرحتان خراب شودودراخرکاغذرابرداریدسپس باگواش طرح موردنظررارنگ کنیدودراخربعدازخشک شدن سطح کارازاسپری براق کننده گلریزاستفاده کنیدتاسطح کارضدآب و قابل شستشوشود بگذاریدکارخشک شود.حالاکارشماآماده است. سال نوپیشاپیش مبارک

image

image

image

image

image

۸ ماه پیش خلاقیت

#گلدان_سفالی

۰ نفر پسندیده است