آموزش خانه داری شماره 3102

ایــنــا ڪــابــیــنــتــایــے بــود ڪــه طــرحــش دیــگــه قــدیــمــے شــده بــود اول بــا چــســب پــنــج ســانــتــے قــســمــتــاے فــرو رفــتــه رو پــوشــش دادم بــعــد روے اونــو بــا چــســبــاے طــرح دارے ڪــه بــه چــســب ڪــابــیــنــت مــعــروفــن چــســبــونــدم ایــن بــار چــنــدمــه ڪــه وقــتــے از طــرحــش خــســتــه مــیــشــم ڪــاغــذاے روے ڪــابــیــنــتــو عــوض مــیــڪــنــم و خــیــلــے هم راضــیــم @honarhayedasti__

۳ سال پیش خانه داری
image

image

image

image

۹۷۴۵ نفر پسندیده است