آموزش رنگ کردن- بازسازی کفشهای کهنه

این کفشهادورریختنی بودوبارنگ اکرلیک رنگ کردم وبابرق ناخن براق کردم نیم بوت هاهم همینطووکف کفش هم شکسته بودداخل خمیرچینی گذاشتم بعدباچسب الفاچسبوندم وکلانونوشده وهیچکی باورنمیکنه اون کفش قبلی باشه

۳ روز پیش رنگ کردن
image

image

image

image