آموزش سایر شماره 384

@el_ham_ebh سلام مامی جان اینم عکسای گلخونم که دوستان خواسته بودن من گلخونمو یه گوشه روی پشت بوممون درست کردم برای یک طرف دیوار که سیمانی بود و رنگ بخودش نمیگرفت فوم گرفتم و به اندازه ۳۰×۱۰برش زدم و با چسب حرارتی به دیوار چسبوندم این نمیکتی که درست کردم میز تلویزیون قدیمیم بود کهاستفاده نمیشد روش و بالشتکت چسبوندم و چنتا کوسنم با پارچه مخمل دوختم برای تکیه گاهش بالای نیمکتم که یه تیکه چوب با سیم از اهنا اویز کردم و شیشه های کوچیک وصل مردم برای قلمه هام قسمتی که طلق نصب شده هم پرده زدم برای روزاییکه افتاب زیاده که گلام خراب نشه

۲ سال پیش سایر
image

image

image

image

image

image

image

۴۲۵۲ نفر پسندیده است